Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”

Termin: 26-28.02.2018, Katowice

Zgłaszam swoją chęć udziału w projekcie „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Dane instytucji, w której zatrudniony jest (jest wolontariuszem lub członkiem) kandydat/kandydatka do udziału w projekcie

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Oświadczenia kandydata/kandydatki do projektu:

Jestem przedstawicielem (pracownikiem, członkiem lub wolontariuszem) regionalnej lub branżowej izby gospodarczej z terenu Polski, biorącej udział lub chcącej brać udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym*
TAK NIE
Jestem przedstawicielem (pracownikiem, członkiem lub wolontariuszem) NGO zajmującego się problematyką gospodarczą z terenu Polski, biorącej lub chcącej wziąć udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym*
TAK NIE

Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy planu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.

Moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej, którą jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3), beneficjentowi realizującemu projekt - Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa) oraz Partnerowi Projektu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zgadzam się


ptje9u