Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Kim jesteśmy

Dr Mieczysław Bąk - Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny
Dr Bąk jest również Dyrektorem Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej; współpracuje z KIG od 1992 r. w zakresie rzecznictwa interesów przedsiębiorców prywatnych oraz monitorowania ich sytuacji. Dr Bąk kierował m.in. badaniami dotyczącymi małych i średnich firm - dostępu do źródeł finansowania, kultury prawnej, etyki biznesu, ubezpieczeń społecznych, fuzji i przejęć firm, funkcjonowania organizacji przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, korupcji, Internetu, funkcjonowania regulacji prawnych, sponsorowanymi m.in. przez KIG, UE, CIPE, USAID, German Marshall Fund, Fundację im. F. Naumanna. Dr Bąk współpracuje z polskimi oraz międzynarodowymi instytucjami realizującymi programy pomocowe dla przedsiębiorstw sektora prywatnego. Dr Bąk uzyskał tytuł magistra Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktora Polskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. Przemysław Kulawczuk - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Badań
Prof. Kulawczuk jest pracownikiem naukowym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie MSP, konsultantem, autorem wielu publikacji, m.in. nt. zagadnień podatkowych, sektora nieformalnego, finansowania MSP, rozwoju gospodarki na terenach wiejskich, inwestycji zagranicznych, etyki biznesu i wielu innych.

Anna Szcześniak - Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Programów
Anna Szcześniak związana z Instytutem od 1993 r.; od 1999 r. jest również Prezesem Zarządu spółki z o.o. "Przedsiębiorstwo Fair Play". Jest współautorką wielu publikacji i raportów badawczych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości (m.in. etyka biznesu, wspieranie rozwoju innowacji, inwestycje zagraniczne, programy rozwoju lokalnego, promocja inwestycji, deregulacja gospodarki). Jest koordynatorem licznych działań badawczych i projektów promocyjnych, m.in. programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Anna Szcześniak jest absolwentką Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Elżbieta Smosarska - Główny księgowy, Prokurent

Prof. Tomasz Mroczkowski - Doradca Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych, Członek Rady Doradczej
Prof. Mroczkowski jest profesorem Zarządzania na American University w Waszyngtonie w USA, gdzie wykłada porównawcze systemy zarządzania i międzynarodowe stosunki gospodarcze w programie MBA. Jest absolwentem UJ w Krakowie. Doktoryzował się na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jest autorem ponad stu prac naukowych publikowanych w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, a także w Polsce. Jest członkiem Academy of International Business i European International Business Association. Prowadził wykłady na uniwersytetach w Niemczech, Francji, Japonii i Wielkiej Brytanii (m.in. na uniwersytetach Sorbonne, Paris Dauphine, Cambridge, w Kopenhadze, HHL-Leipzig). Obok działalności naukowej jest konsultantem firm amerykańskich i japońskich oraz prowadził szkolenia menadżerskie dla takich firm jak ATT, General Motors, General Electric, Polaroid, Exxon i wielu innych.


Dział Projektów Unijnych i Komunikacji:

Paulina Bednarz Dyrektor ds. projektów unijnych i komunikacji
Związana z Fundacją "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" od 2003 roku. Współrealizowała szereg prac zw. ze wspieraniem procesu legislacyjnego, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz promowaniem SOB. Jest członkiem zespołu badawczego w projektach skupionych wokół etyki biznesu, legislacji, etyki w działalności przedsiębiorstw i samorządów, rozwoju MSP. Od 6 lat zajmuje się wdrażaniem standardu "Zatrudnienie Fair Play". Posiada kompetencje trenerskie - prowadzenie licznych warsztatów, szkoleń i konferencji w ramach realizowanych projektów dla pracodawców, pracowników, administracji państwowej (szczebel lokalny i centralny) oraz organizacji pozarządowych. Jest współautorem wielu publikacji i raportów badawczych m.in. opracowania uwzględniającego elementy SOB w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz analizy nt. ekonomicznych korzyści wynikających ze stosowania SOB. Ukończyła kurs Banku Światowego pn. "Wprowadzenie do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - Polska". Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku - Wydział Nauk Politycznych i MBA (HR) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Katarzyna Białoch – Badania i analizy

Kinga Krystosiak – Public Relations


Dział imprez i wydawnictw:

Małgorzata Tymorek - Specjalista ds. utrzymania kontaktu z uczestnikami projektu „Efektywne NGO i Izby gospodarcze”

Piotr Michalik - Specjalista ds. multimediów

Księgowość:

Elżbieta Smosarska - Główny księgowy, Prokurent

27y3hg