Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Skorzystaj z pomocy w zakresie rozwoju (firmy, organizacji pozarządowej, innej jednostki)

Pobierz: Szczegółowa oferta usług „Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

W ramach swojej działalności Instytut (poza realizacją projektów dofinansowywanych ze środków publicznych i UE), realizuje następujące usługi:

 • usługi prorozwojowe dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych jednostek (m.in. samorządów lokalnych);
 • kierowanie projektami;
 • projektowanie badań, w tym metodologii badawczej;
 • prowadzenie badań ilościowych i jakościowych;
 • interpretacja wyników badań i opracowanie raportów;
 • opiniowanie aktów prawnych;
 • organizacja różnych eventów (konferencji, warsztatów, seminariów i szkoleń) ogólnopolskich i międzynarodowych;
 • organizacja study tour w Polsce i zagranicą.

Obszary działalności Instytutu: etyka w działalności gospodarczej i samorządowej; społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), budowa demokracji ; rozwój przedsiębiorczości prywatnej, w tym MSP ; kształtowanie polityki gospodarczej sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości; deregulacja gospodarki; rozwój nowoczesnych technologii; współpraca nauki i biznesu; rozwój rynku pracy; rozwój organizacji przedsiębiorców; zwalczanie korupcji..

Zapewniamy wsparcie przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych (oraz i innych podmiotów) w planowaniu rozwoju i opracowaniu działań oraz narzędzi podnoszących konkurencyjność.

Oferujemy:

 • zdiagnozowanie sytuacji w firmie (NGO) i wskazanie obszarów dla rozwoju specyficznych projektów;
 • opracowanie propozycji projektów rozwojowych w wybranych obszarach (I. Kultura zarządzania, II. Prawa człowieka, III. Stosunki pracy, IV. Środowisko naturalne, V. Uczciwe praktyki operacyjne, VI. Zagadnienia konsumenckie, VII. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej);
 • przygotowanie narzędzi do wdrożenia w wybranych obszarach;
 • wsparcie wdrożenia wybranych projektów.

Ponadto oferujemy:

 • coaching dla kadry zarządzającej i/lub wskazanych pracowników;
 • szkolenia dla kadry zarządzającej;
 • szkolenia dla pracowników;
 • szkolenia dla partnerów i kontrahentów;
 • pomoc w poinformowaniu pracowników o planowanych działaniach;
 • inne opcje ustalane indywidualnie.

Eksperci Instytutu, dysponując wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami zgodnie ze standardem fair play, w 2014 i 2015 r. współpracowali z ponad 30 firmami z całego kraju reprezentującymi różne branże w ramach projektów realizowanych przez PARP: „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” (w ramach PO Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS) oraz „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” (finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy), a także z 25 firmami w ramach projektu „Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem.” (w ramach PO Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS). Eksperci Instytutu świadczyli doradztwo w zakresie zdiagnozowania sytuacji w firmie, opracowania planu rozwoju firmy, w tym w zakresie CSR, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, opracowania projektów do wdrożenia i narzędzi oraz wdrażania ich.

W latach 2017-2022 eksperci Instytutu zapewniali szkolenia i indywidualne doradztwo organizacjom pozarządowym w ramach projektów realizowanych przy wsparciu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Efektywne NGO i Izby gospodarcze” ( 10.2017-01.2021) oraz „Efektywne NGO 2” (04.2020-06.2022). Realizując te projekty (uczestniczyło w nich 790 osób z całego kraju) pokazywaliśmy jakie działania mogą podejmować przedstawiciele NGO chcąc wzmocnić organizacje i włączyć się w procesy stanowienia prawa - zapewnialiśmy szkolenie i doradztwo kadrom NGO dotyczące udziału w konsultacjach publicznych i przygotowania się do tego procesu, wzmocnienia kompetencji eksperckich, planowania strategicznego, zarządzania projektami, HRM, pozyskiwania źródeł finansowania.

Nasi eksperci wspierali firmy (lub mogą wspierać) przy opracowaniu i wdrożeniu takich projektów, jak na przykład:

 • program badania satysfakcji klientów i ich oczekiwań,
 • program odpowiedzialnej komunikacji z klientami i obsługi klientów,
 • polityka reklamacji i obsługi klienta,
 • zasady współpracy z partnerami handlowymi, plan kooperacji dla budowy sieci współpracy,
 • zasady włączania pracowników do zarządzania efektywnym systemem sprzedaży i jakością obsługi klienta,
 • program współpracy z klientami w zakresie innowacyjnych rozwiązań biurowych opartych na CSR (w tym ekologii),
 • program angażowania klientów/dostawców/innych interesariuszy w różne akcje społeczne, np. ochronę zdrowia własnego i swoich bliskich, oszczędzanie zasobów naturalnych, dbanie o czyste środowisko naturalne, dbanie o czystość w otoczeniu lokalnym itp.,
 • system ocen pracowniczych,
 • system motywacyjny,
 • badanie skuteczności motywatorów,
 • program poprawy komunikacji z pracownikami,
 • zasady/regulamin realizacji konkursów innowacyjnych wśród pracowników lub klientów lub dostawców,
 • system dzielenia się wiedzą i baza najlepszych praktyk,
 • plan poprawy warunków pracy z rekomendacjami usprawnień,
 • analiza potrzeb i opracowanie kafeterii działań w zakresie wsparcia socjalnego pracowników,
 • program rozwojowy dla różnych grup pracowników,
 • program i harmonogram szkoleń z zakresu bezpiecznej jazdy i pierwszej pomocy,
 • analiza absencji pracowników i jej przyczyn,
 • program działań profilaktycznych dla pracowników
 • zasady i plan działań w zakresie polityki prorodzinnej wspierającej młodych rodziców;
 • kodeks etyczny,
 • zasady etyczne i biznesowe,
 • wzmocnienie wizerunku firmy jako solidnego pracodawcy,
 • program mentoringu i adaptacji zawodowej nowych pracowników,
 • audyt środowiskowy,
 • analiza możliwości oszczędności w zakresie eksploatacji samochodów i innych urządzeń,
 • analiza wykorzystania materiałów eksploatacyjnych oraz zasobów (wody, energii, innych materiałów) oraz wytyczne do wprowadzenia zmian,
 • program wolontariatu pracowniczego,
 • program współpracy ze społecznością lokalną,
 • strategia/plan dot. możliwych działań edukacyjnych i szkoleniowych, które firma mogłaby przeprowadzać dla osób wykluczonych (np. więźniów) w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi według standardu „Zatrudnienie Fair Play”,
 • i inne.

Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:
Anna Szcześniak
Dyrektor ds. Strategii i Programów
tel.:, 022 630 98 01, 509 912 351
e-mail: aszczesniak@kig.pl

d3ij20