Lp.TytułRokPobierz
1.Raport ESEN / Transnational Report on Successful Stories and Recommendations for Social Entrepreneurship Enhancement 2020Pobierz[pdf, 0.5 MB]
2.Aneks do Raportu ESEN / Good practices of social enterprises - Annex I of Transnational2020Pobierz[pdf, 1.57 MB]
3.„Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej”.2018Pobierz[pdf, 3.32 MB]
4.Praktyczne zastosowanie modelu kształcenia i szkolenia zawodowego „WORKQ” dla technikum w klasie technik budownictwa. 2017Pobierz[pdf, 0.56 MB]
5.Support for democratic and market values. Country Report – Poland2017Pobierz[pdf, 0.39 MB]
6.Budowanie współpracy NGO z administracją lokalną wersja PL2016Pobierz[pdf, 1.84 MB]
7.Budowanie współpracy NGO z administracją lokalną wersja UKR2016Pobierz[pdf, 1.57 MB]
8.Praktyczne zastosowanie modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji samorządowych.
Raport podsumowujący wdrażanie modelu w siedmiu jednostkach samorządu terytorialnego
2015Pobierz[pdf, 0.71 MB]
9.Raport: Najlepsze praktyki z opracowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard „Zatrudnienie Fair Play” 2015Pobierz[pdf, 5.32 MB]
10.Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy2014Pobierz[pdf, 5.32 MB]
11.Standardy Konsultacji Społecznych w Mszczonowie2014Pobierz[pdf, 1.75 MB]
12.RAPORT pt. "BUDOWA MODELU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W MSZCZONOWIE W OPARCIU O OCZEKIWANIA ORAZ WKŁAD MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"2014Pobierz[pdf, 0.81 MB]
13.Strategia Rozwoju Zielonej Gospodarki i Zielonego Rynku Pracy w Wielkopolsce2014Pobierz[pdf, 12.89 MB]
14.Podręcznik "Standard "Zatrudnienie Fair Play". Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem."2013Pobierz[pdf, 1.61 MB]
15.Podręcznik "Zostań mentorem"2013Pobierz[pdf, 0.95 MB]
16.Publikacja pt. "Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+"2013Pobierz[pdf, 1.98 MB]
17.Luki i bariery w procesie inicjowania, planowania i wdrażania projektów B+R w woj. łódzkim wraz z zaleceniami realizacyjnymi w zakresie ich pokonania2012Pobierz[pdf, 1.36 MB]
18.Dobre praktyki współpracy uczelni wyższych z biznesem2011Pobierz[zip, 2.92 MB]
19.Swoboda działalności gospodarczej w Polsce. Najlepsze praktyki wykonawcze2011Pobierz[pdf, 3.59 MB]
20.DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY Najlepsze praktyki prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Rekomendacje dla Polski2011Pobierz[pdf, 4.22 MB]
21.Raport: "SKILLS FOR THE FUTURE". Projekt realizowany w Polsce, we Włoszech, Portugalii i Turcji2011Pobierz[pdf, 1.99 MB]
22.Modele Biznesowe Przedsiębiorstw Tworzonych na Bazie Szkół Wyższych2011Pobierz[pdf, 18.65 MB]
23.Raport: BUDOWA WSPÓŁPRACY NAUKI Z BIZNESEM w Województwie Lubelskim2010Pobierz[pdf, 8.73 MB]
24."Praca Wysokiej Jakości dla Śląska Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w Województwie Śląskim"2010Pobierz[pdf, 11.38 MB]
25.Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin off na podbudowie szkoły wyższej2010Pobierz[pdf, 4.73 MB]
26.Praca Wysokiej Jakości. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w Województwie Mazowieckim2010Pobierz[pdf, 10.39 MB]
27.Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce.2010Pobierz[pdf, 2.84 MB]
28.Raport z badań. "Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych"2010Pobierz[pdf, 0.32 MB]
29.Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami2009Pobierz[pdf, 3.92 MB]
30.Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką2009Pobierz[pdf, 4.51 MB]
31.Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych2009Pobierz[pdf, 1.39 MB]
32.Knowledge sharing, mentoring and elearning within European companies 20092009Pobierz[pdf, 0.26 MB]
33.Międzypokoleniowy transfer wiedzy w polskich firmach - mentoring i e-learning 20092009Pobierz[pdf, 0.5 MB]
34.Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw2008Pobierz[pdf, 1.16 MB]
35.Elektroniczna komunikacja samorządowa. Innowacyjne narzędzia rzecznictwa interesów społecznych2008Pobierz[pdf, 1.48 MB]
36.Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach2008Pobierz[pdf, 2.22 MB]

Wcześniejsze publikacje

37.Wpływ Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Etyki Biznesu na Zarządzanie Przedsiębiorstwami2007Pobierz[pdf, 3.73 MB]
38.Standard Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZFP - 2007, IPED. WARUNKI STANDARDU2007---
39.Standard "Zatrudnienie Fair Play" Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi2007Pobierz[pdf, 0.93 MB]
40.Podręcznik dla partnerów społecznych Samorządowy monitoring legislacyjny2007Pobierz[zip, 1.12 MB]
41.Podręcznik dla samorządów Samorządowa demokracja partycypacyjna2007Pobierz[zip, 1.9 MB]
42.Kodeks Rzetelnych Praktyk Legislacyjnych2007Pobierz[pdf, 0.56 MB]
43.Raport - Praktyki rzetelnej legislacji gospodarczej. Doświadczenia światowe i możliwości ich adaptacji do warunków polskich.2007Pobierz[pdf, 0.98 MB]
44.Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach.2007Pobierz[doc, 0.08 MB]
45.Strategie konkurencji i harmonizacji podatkowej w Unii Europejskiej. Symulacja skutków adaptacji przez Polskę, Słowację i Czechy wybranych polityk podatkowych Grecji, Hiszpanii i Irlandii.2006Pobierz[zip, 0.5 MB]
46.Kultura zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach2006Pobierz[zip, 1.03 MB]
47.Analiza porównawcza programów wyborczych i głosowań sejmowych partii politycznych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki2005Pobierz[zip, 0.14 MB]
48.Impact of Tax Harmonization with EU on Economies of Central European Countries during the Pre-Accession Period. IPED Working Papers Series No 22005Pobierz[zip, 0.21 MB]
49.Tax and Labor Cost Competition in Central Europe in European Union Pre - Accession Period. IPED Working Papers Series No 12005Pobierz[zip, 0.15 MB]
50.Bariery rozwoju dziedzin opartych na wiedzy w Europie Centralnej. Strategie pokonywania barier2004Pobierz[pdf, 0.61 MB]
51.Podatkowe instrumenty wspierania innowacyjności2003---
52.Finansowanie biznesu technologicznego2003Pobierz[zip, 0.26 MB]
53.Wpływ wymiaru sprawiedliwości na rozwój przedsiębiorczości w Polsce2002Pobierz[zip, 0.05 MB]
54.Capital Investment Funding in Poland2002Pobierz[zip, 0.3 MB]
55.Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw o zaawansowanych technologiach. Rozwiązania światowe i polskie programy regionalne2002Pobierz[zip, 0.21 MB]
56.Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem2001---
57.Strategia polskiego biznesu wobec korupcji2001Pobierz[zip, 0.28 MB]
58.Polska gospodarka w obliczu szybkiej restrukturyzacji2001Pobierz[zip, 0.23 MB]
59.Program rozwoju MSP w województwie lubuskim2000Pobierz[zip, 0.12 MB]
60.Polski biznes wobec korupcji2000Pobierz[zip, 0.11 MB]
61.Wykorzystanie internetu w procesie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce2000Pobierz[zip, 0.26 MB]
62.Wzmocnienie organizacji przedsiębiorców w Polsce2000Pobierz[zip, 0.23 MB]
63.Kultura prawna polskich przedsiębiorców2000Pobierz[zip, 0.14 MB]
64.Pomoc dla kobiet wiejskich w Polsce. Analiza wybranych programów i rekomendacje2000Pobierz[zip, 0.1 MB]
65.Wkład małych i średnich przedsiębiorstw do tworzenia wpływów podatkowych państwa w zakresie podatków dochodowych1999---
66.Strategia rozwoju przedsiębiorczości w Pile1999---
67.Strategie regionalne województw w świetle doświadczeń RFN i USA1999Pobierz[zip, 0.17 MB]
68.Zagrożenia stabilności ekonomicznej w Europie Centralnej i w Polsce1999Pobierz[zip, 0.17 MB]
69.Opinie przedsiębiorców o integracji Polski z Unią Europejską1999---
70.Dostosowanie MSP do wymagań Unii Europejskiej1999Pobierz[zip, 0.14 MB]
71.Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu1999Pobierz[zip, 0.41 MB]
72.Wyniki ankietyzacji przeprowadzonej w sektorze MSP w 1998 r.1998---
73.Kultura polityczna polskiej demokracji1998Pobierz[zip, 0.15 MB]
74.Deregulacja systemu koncesjonowania1998Pobierz[zip, 0.15 MB]
75.Needs for Deregulation of the Tax Systems in Central Europe - a Comparative Study1998---
76.Bankowe finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw1998---
77.Strategie inwestycyjne gmin1997Pobierz[zip, 0.5 MB]
78.Ocena monitoringu MSP w Polsce na szczeblu ogólnokrajowym. Analiza i rekomendacje1997---
79.Deregulacja rynku pracy1997---
80.Deregulacja systemu podatkowego1997Pobierz[zip, 0.15 MB]
81.Studia przypadków firm zagranicznych, które wycofały się z inwestowania w Polsce (dostępne w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych)1997---
82.Zamówienia publiczne na szczeblu lokalnym. Oceny przedsiębiorców i gmin1996---
83.Badanie użyteczności dostępnych baz danych o przedsiębiorstwach1996---
84.Ubezpieczenia społeczne- zagrożenie dla finansów publicznych1996---
85.Strategia rozwoju przedsiębiorczości w Gdańsku1996---
86.Promocja inwestycji przez gminy1996---
87.Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski. Praca dla PAIZ (dostępne w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych)1996---
88.Potrzeby informacyjne małych i średnich przedsiębiorstw1996---
89.Szara strefa w handlu zagranicznym1996---
90.Możliwości tworzenia nowych miejsc pracy przez małe i średnie przedsiębiorstwa w rejonie gdańskim. Praca dla MOP1996---
91.Rekonstrukcja budżetu państwa. Kierunki i metody ograniczania wydatków budżetowych1996---
92.Orzecznictwo inwalidzkie. Aktualna ocena i propozycje zmian1995---
93.Dylematy i szanse rozwoju gospodarki wiejskiej1995---
94.Przedsiębiorstwo budowlane w gospodarce rynkowej1995---
95.Rozwój firm budowlanych w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce. Firmy budowlane w studiach przypadków1995---
96.Źródła inflacji w Polsce1995---
97.Nieformalny rynek pracy1995---
98.Rozwój gospodarki wiejskiej. Przedsiębiorczość jako droga do restrukturyzacji wsi w Polsce1995---
99.Economic Reform Today - Numer specjalny. Edycja polska1995---
100.Kobiety w prywatnych przedsiębiorstwach1994---
101.Etyka w działalności gospodarczej. Kodeks i materiały z konferencji1994---
102.Pakt o systemie podatkowym. Państwo - Sektor prywatny. Analiza stanu obecnego i propozycje rozwiązań1993---
3kf6l1