Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Akademia wolontariatu

Akademia wolontariatu – nowe spojrzenie na edukację dorosłych

„Akademia wolontariatu” to innowacyjny projekt edukacyjny skierowany do osób pracujących powyżej 25 roku życia, mieszkających na terenie województwa mazowieckiego, które pragną podnieść swoje umiejętności podstawowe i rozwinąć kompetencje społeczne w niestandardowy sposób. Jest też ofertą dla osób poszukujących nowego celu w życiu (praca społeczna) lub zmagających się z wypaleniem zawodowym i pragnących przełamać rutynę w pracy. To nowa ścieżka dla osób, które chcą nauczyć się czegoś nowego, ale nie znalazły na rynku odpowiedniej oferty i które pragną pogodzić obowiązki zawodowe i prywatne z własnym rozwojem.

Cel

Celem projektu jest przetestowanie opracowanego modelu edukacji oraz sprawdzenie skuteczności i efektywności zaproponowanych w nim metod. Nowy model ma dostarczyć niestandardowego sposobu podnoszenia umiejętności podstawowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego oraz umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych. Model zostanie przetestowany wśród 20 osób z grupy docelowej poprzez ich udział w działaniach „Akademii wolontariatu” obejmujących indywidualną diagnozę umiejętności podstawowych, kompetencji społecznych i potrzeb, wsparcie edukacyjne, doradztwo i walidację nabytych umiejętności.

Nauka w ramach „Akademii wolontariatu” będzie odbywać się podczas tworzenia Programu wolontariatu pracowniczego, obejmującego 3 części: analizę sytuacji i potrzeb firmy, która miałaby taki wolontariat wprowadzić oraz stworzenie budżetu i planu promocji programu. W procesie edukacji kładziemy nacisk na ograniczenie teorii do niezbędnego minimum i naukę przez działanie, w zinduwidualizowany sposób - przystosowany do potrzeb i oczekiwań każdej osoby uczestniczącej w testowaniu.

Planowane efekty

Przetestowanie modelu w praktyce pozwoli stwierdzić czy zaproponowane metody są skuteczne i efektywne w edukacji osób dorosłych. Ponadto udział w projekcie pozwoli jego uczestniczkom i uczestnikom podnieść umiejętności podstawowe (dwie najniżej ocenione spośród trzech, tj. w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych) o minimum 1 poziom zgodnie z PRK i rozwinąć kompetencje społeczne oraz zapoznać się z ideą wolontariatu pracowniczego. W efekcie osoby te będą gotowe podejmować nowe, bardziej odpowiedzialne zadania zawodowe i częściej wykorzystywać technologię w codziennym życiu, co umożliwi im skuteczniejsze osiąganie celów zawodowych i prywatnych i podniesienie jakości życia.

Zostanie także opracowany Raport zbiorczy z diagnozy uczestników projektu, a także Raport podsumowujący przebieg testowania modelu wsparcia wraz z finalną wersją modelu.

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie testuje model wsparcia „Akademia wolontariatu” nr WER19SZA0003 w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach PO WER, współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram ramowy

Czas testowania modelu: 1 luty 2021 – 30 kwietnia 2022

Działanie

Czas realizacji

Przygotowanie dokumentacji do testowania modelu i pracy z uczestnikami

II 2021 r. - III 2021 r.

Rekrutacja uczestników projektu

II 2021 r. - XII 2021 r.

Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy umiejętności i potrzeb uczestników:

V 2021 r. - XII 2021 r.

Zapewnienie uczestnikom indywidualnej edukacji, opieki i doradztwa

V 2021 r. - III 2022 r.

Walidacja efektów uczenia się uczestników

VI 2021 r. - III 2022 r.

Podsumowanie przebiegu testowania - opracowanie raportu podsumowującego przebieg testowania zawierającego dobre praktyki, wnioski i rekomendacje

XI 2021 r. - IV 2022 r.

Szczegółowy harmonogram działań
w ramach testowania modelu

Wartość Projektu: 564 682,65 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 532 439,27 zł
Nr projektu: WER19SZA0003
8n20a2