Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Efektywne NGO 2

Organizacje pozarządowe ze względu na posiadanie unikalnej wiedzy i doświadczenia oraz konieczność reprezentowania swoich podopiecznych i środowisk lokalnych powinny aktywnie uczestniczyć w procesie stanowienia prawa i brać udział w konsultacjach publicznych. Jest to szczególnie ważne w kontekście tworzenia przejrzystych przepisów prawa na poziomie centralnym. Jednak rzeczywistość NGO to często ciągła walka o przetrwanie, a więc poszukiwanie funduszy na działanie, problemy z organizacją wewnętrzną i bieżące zarządzanie, co zazwyczaj uniemożliwia planowanie działań długofalowych, a tym samym też efektywny udział w konsultacjach publicznych. Dlatego, ważne jest, aby przedstawicielom trzeciego sektora dostarczyć wiedzę również i z tych zakresów. Wiedzę, która wesprze ich w obszarach organizacyjnych i pozwoli zaplanować efektywne działania w obszarze konsultacji publicznych.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności eksperckich niezbędnych do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, poprzez ich przeszkolenie i dostarczenie doradztwa indywidualnego. Dzięki złożonej weryfikacji nabycia kompetencji i wiedzy oraz formule prowadzenia szkoleń uzupełnionej o ćwiczenia warsztatowe, projekt będzie prowadził do trwałego wzmocnienia NGO. Realizacja projektu przyczyni się bowiem do wzrostu potencjału kadrowego pracowników zaangażowanych w proces stanowienia prawa. Dzięki temu możliwe będzie szersze włączenie NGO do procesów legislacyjnych na poziomie centralnym, a co za tym idzie osiągnięcie lepszej jakości legislacji i uchwalanie efektywniejszego oraz dostosowanego do potrzeb obywateli prawa.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 18 cyklów szkoleń (każdy cykl - 2 dni po 8 godzin) w miastach całej Polski. Każde szkolenie będzie obejmowało 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wartość projektu: 971 150,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 776 920,00 zł
Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0094/19
Czas realizacji projektu: od: 01.04.2020 - 31.03.2022

Broszura About IPED (ver. EN)

Zadaj pytanie

Informujemy, że podany adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu odpowiedzi na powyższe pytanie.
9kne8d