Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie „Efektywne NGO** i Izby Gospodarcze”

**Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) – organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Najczęściej są to:

  • fundacje
  • stowarzyszenia (w tym m.in. ochotnicze straże pożarne i kluby sportowe).
  • organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Działkow­ców, koła łowieckie, komite­ty społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów)
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  • spółdzielnie socjalne w ramach swojej działalności nie dla zysku
  • izby gospodarcze
  • izby rzemieślnicze
  • organizacje kościelne
  • związki rolników, kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich
  • grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samo­pomocowe, i inne.

>> Program szkolenia

Zgłaszam swoją chęć udziału w projekcie „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Dane instytucji, w której zatrudniony jest (jest wolontariuszem lub członkiem) kandydat/kandydatka do udziału w projekcie

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Oświadczenia kandydata/kandydatki do projektu:

Jestem przedstawicielem (pracownikiem, członkiem lub wolontariuszem) regionalnej lub branżowej izby gospodarczej z terenu Polski, biorącej udział lub chcącej brać udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym*
TAK NIE
Jestem przedstawicielem (pracownikiem, członkiem lub wolontariuszem) NGO zajmującego się problematyką gospodarczą z terenu Polski, biorącej lub chcącej wziąć udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym*
TAK NIE

Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy planu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.

Moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej, którą jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3), beneficjentowi realizującemu projekt - Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa) oraz Partnerowi Projektu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zgadzam się


ffpwlu