Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE

DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta

Czas realizacji projektu: 1.04.2016 – 30.11.2016

Projekt stanowi odpowiedź na niekorzystną sytuację organizacji pozarządowych na Ukrainie w regionie odeskim. Działalność tych organizacji dotychczas tylko w niewielkim stopniu wywierała skuteczny wpływ na kształtowanie lokalnej polityki poprzez proponowanie pozytywnych zmian na rzecz lokalnej społeczności. Odeskie NGO skupione są na trzech obszarach działalności – zwalczanie korupcji, reprezentowanie interesów biznesu i ochrona osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Działania antykorupcyjne podejmowane przez rząd i administrację Ukrainy, nie będą skuteczne bez aktywnego udziału organizacji pozarządowych, mających możliwość oddolnego monitoringu sytuacji i zwalczania korupcji u podstaw. Tylko poprzez działania NGO i aktywizację antykorupcyjnych postaw społecznych walka z tą patologią da pozytywne rezultaty. Jednocześnie wsparcie dla niedostatecznie rozwiniętego sektora MŚP, będącego niezwykle ważnym elementem transformacji gospodarczej w Ukrainie jest niezbędnym elementem pracy u podstaw, której nośnikiem są właśnie organizacje pozarządowe w regionie odeskim. Stanowią one niezbędny składnik działalności okołobiznesowej mającej na celu ożywienie gospodarcze i optymalne wykorzystanie potencjału ekonomicznego regionu. Organizacje te nie mają wystarczających możliwości wpływania na decyzje podejmowane przez władze lokalne z powodu niskich standardów zawodowych, etycznych, braku przejrzystości działania oraz niewystarczających powiązań z lokalnymi zasobami i potrzebami. Celem projektu jest włączenie lokalnych organizacji pozarządowych w proces planowania i realizowania polityki władz miejskich w Odessie. Projekt zakłada podniesienie standardów działalności NGO poprzez przygotowanie ich liderów oraz pracowników do profesjonalnego włączania się w proces tworzenia polityki lokalnej i realizacji zadań publicznych. W ten sposób projekt ułatwi budowanie więzi z lokalną społecznością, zachęci obywateli do udziału w pracach NGO, pokazując możliwości wprowadzania pozytywnych zmian na szczeblu lokalnym i tym samym ułatwi przetrwanie organizacji bez silnego wsparcia ze strony organizacji pomocowych. Profesjonalnie przygotowana kadra NGO znacznie skuteczniej włączać się będzie w rozwiązywanie bieżących problemów regionu, tworzenia społeczeństwa zaangażowanego społecznie, oddolnego zwalczania korupcji, wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zakłada następujące działania:

  1. Analiza dotychczasowego działania NGO w Odessie w zakresie diagnozowania lokalnych problemów, udziału w przygotowaniu lokalnych aktów prawnych i konsultacjach społecznych, a także wdrażaniu lokalnej polityki oraz w zakresie wspólnego działania i budowania koalicji, a także tworzenia efektywnej strategii lokalnego rozwoju ekonomiczno-społecznego;
  2. Warsztaty dla NGO w zakresie identyfikowania i priorytetyzacji lokalnych problemów oraz w zakresie budowania profesjonalnych stanowisk dotyczących problemów lokalnych, podejmowanie akcji demokratyzacyjnych, antykorupcyjnych i okołobiznesowych poprzez skuteczny dialog ze społeczeństwem i instytucjami władzy;
  3. Zbudowanie planu działania i realizacja jednego z zaplanowanych działań w okresie trwania projektu;
  4. Warsztaty dla przedstawicieli władz miejskich w zakresie wagi konsultacji społecznych dla tworzenia dobrej jakości polityki miejskiej oraz w zakresie prawidłowego organizowania konsultacji społecznych;
  5. Doradztwo w celu pomocy we wdrażaniu planów działania na poziomie lokalnym;
  6. Wspólne warsztaty dla NGO i przedstawicieli władz miejskich w celu umocnienia nabytych umiejętności efektywnego wykorzystywania instrumentów dialogu;
  7. Wizyta studyjna dla przedstawicieli administracji i NGO w Polsce. Pokazanie modelowych rozwiązań w zakresie partycypacyjnego budowania polityki lokalnej na przykładzie wybranych gmin polskich;
  8. Opracowanie podręcznika w zakresie konsultacji społecznych dla NGO, obejmującego zasady konsultacji i najlepsze praktyki światowe w zakresie lokalnych konsultacji;
  9. Spotkanie podsumowujące osiągnięcia i wnioski z realizacji projektu oraz upowszechniające jego rezultaty.

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy: Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Miasta Odessa.

Nr umowy: 38/PKWD/2016

Loga

Ostatnio

W Odessie na Ukrainie odbyło się spotkanie podsumowujące osiągnięcia oraz prezentujące wnioski z realizacji projektu DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE. Budowanie współpracy NGO z administracją. Konferencja miała miejsce w Hotelu „OK Odessa”. Projekt realizowany był w partnerstwie zawartym pomiędzy: Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Miasta Odessa.

Więcej o projekcie


Partnerzy Projektu:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Odessa

csrttd