Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Poznaj trenerów szkolenia

PAULINA BEDNARZ

tel: 509 912 353; e-mail: pbednarz@fairplay.pl

Od ponad 15 lat efektywnie pracuje z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i władzami publicznymi. Od 15 lat pracuje w organizacji pozarządowej, gdzie wspiera, doradza i szkoli w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, wytyczania celów strategicznych, budowania strategii działania. Doradza organizacjom pozarządowym w zakresie budowania właściwych relacji na linii urząd - organizacje pozarządowe. Pomaga jednostkom samorządowym w przeprowadzeniu konsultacji społecznych, budowaniu programów współpracy z NGO, przeprowadzeniu ocen jakości współpracy, ogłaszaniu i realizacji konkursów grantowych. Doradza organizacjom pozarządowym w zakresie ich możliwośc rozwoju strategicznego, ekonomizacji działań i pozyskiwania środków na działalność. Posiada dużą wiedzę w zakresie funkcjonowania funduszy unijnych i środków publicznych oraz możliwości korzystania z nich przez podmioty ekonomii społecznej. Tworzy strategie i plany działań oraz pokazuje dlaczego dane działanie jest ważne biorąc pod uwagę cel strategiczny organizacji. Brała udział w projektach krajowych i międzynarodowych skupionych wokół organizacji i prowadzenia konsultacji publicznych. Specjalizuje się w działaniach Społecznie Odpowiedzialnych.


PAWEŁ CZARNECKI

tel: 605 480 356; e-mail: p.czarnecki@uksw.edu.pl

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (magister prawa) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (magister politologii w specjalności polityka społeczna), adwokat, autor publikacji z zakresu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.


PRZEMYSŁAW KULAWCZUK

e-mail: pkl@post.pl

Prof. dr hab. Kulawczuk jest pracownikiem naukowym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie MSP, konsultantem, autorem wielu publikacji, m.in. nt. zagadnień podatkowych, sektora nieformalnego, finansowania MSP, rozwoju gospodarki na terenach wiejskich, inwestycji zagranicznych, etyki biznesu i wielu innych.


ANNA SZCZEŚNIAK

tel: 509 912 351; e-mail: aszczesniak@kig.pl

Od 1993 r. związana z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w Warszawie, obecnie Dyrektor ds. Strategii i Programów, Pełnomocnik Zarządu i członek zespołów projektowych; od 1999 r. Prezes Zarządu spółki z o.o. „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Anna Szcześniak posiada doświadczenie w badaniu zagadnień dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i demokracji (zarówno jako współautorka raportów z badań, trener w trakcie szkoleń i warsztatów, jak i kierownik projektów) m.in. w zakresie: rzecznictwa interesów i procesów legislacyjnych; rozwoju organizacji pozarządowych i stowarzyszeń przedsiębiorców; budowania demokracji; społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu; przeciwdziałania korupcji, działalności małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie: rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii, komercjalizacji wyników badań naukowych, ochrony własności intelektualnej i in.; opracowywania rekomendacji i analiz polityki gospodarczej dotyczących rozwoju MSP; zarządzania organizacją; wdrażania nowych projektów; organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów i konferencji; kierowania zespołami ludzkimi, rekrutacji, motywowania i kształcenia. Absolwentka Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


DARIUSZ FILIP

tel: 606 586 060; e-mail: d.filip@uksw.edu.pl

Adiunkt w Katedrze Finansów UKSW w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja: finanse. Wykładane przedmioty: „Podstawy rachunkowości”, „Rachunkowość finansowa”, „Analiza finansowa”, „Sprawozdawczość bankowa”, „Informatyczne systemy bankowe”. Obszar zainteresowań naukowych koncentruje się wokół oceny efektywności gospodarowania aktywami instytucji finansowych. Autor licznych publikacji w polskich, jak i zagranicznych czasopismach, m.in. “Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance”, “Baltic Journal of Economics”, “Prague Economic Papers”, “Financial Assets and Investing”. Biegły sądowy z zakresu finansów.


PIOTR KOMOROWSKI

tel: 692 246 571; e-mail: p.komorowski@uksw.edu.pl

Ekonomista, finansista, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, inżynier. Wykształcenie otrzymał na Politechnice Gdańskiej, w Fachhochschule Stralsund, Ecole Supérieure de Commerce de Rouen i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał głownie w instytucjach bankowych w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Od około 5 lat współpracuje z podmiotami z sektora MSP i NGO. Pracę naukową rozpoczął w Instytucie Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Od 2014 roku jest adiunktem w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Główne obszary zainteresowań naukowych wiążą się z tematyką globalnych rynków finansowych, bankowości oraz finansów przedsiębiorstw. Autor kilkunastu artykułów naukowych i współautor kilkunastu monografii.


KATARZYNA DWÓRZNIK

e-mail: kdworznik@kig.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w zagadnieniach partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Członek Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy Ministerstwie Rozwoju. Od ponad dziesięciu lat zawodowo związana z organizacjami działającymi na rzecz przedsiębiorców. Samorządowiec, trener, certyfikowany mediator i certyfikowany coach. Ekspert prawno-gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej oraz ekspert prawny portalu www.biznes.gov.pl.


PRZEMYSŁAW RUCHLICKI

e-mail: pruchlicki@kig.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Levin College of Law. Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej w obszarach podatków, międzynarodowych umów handlowych i funduszy inwestycyjnych. Wieloletni pracownik kancelarii prawnych i firm doradczych, m.in. Pociej Dubois i Wspólnicy, Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Modzelewski i Wspólnicy. Brał udział w negocjacji i realizacji dużych polskich i zagranicznych kontraktów oraz przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z PO IG. Do jego głównych obowiązków w KIG należy udział w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych, analiza bieżących problemów prawnych i ekonomicznych. Ponadto jest ekspertem prawnym w projekcie biznes.gov.pl odpowiedzialnym za funkcjonowanie Centrum Pomocy dla przedsiębiorców oraz prowadzenie szkoleń z zakresu prawa podatkowego, a także zakładania działalności gospodarczej i rejestracji spółek. Właściciel firmy doradczej specjalizującej się w negocjacjach i alternatywnych metodach rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami oraz w relacjach pracowniczych.


ANNA REDA-CISZEWSKA

tel: 604 538 596; e-mail: a.reda@uksw.edu.pl

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka publikacji z zakresu prawa pracy, zarówno z zakresu zbiorowego, jak i indywidualnego prawa pracy.


nq4krr