Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

SZANSA na rozwój polskich organizacji obywatelskich

Projekt „SZANSA na rozwój polskich organizacji obywatelskich” (umowa nr 133/III/2022 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030) jest odpowiedzią na zdiagnozowane główne problemy organizacji obywatelskich wynikające m.in. ze zmiany warunków i możliwości ich funkcjonowania w efekcie trwania dwuletniego okresu pandemii.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji przedstawicieli organizacji obywatelskich w zakresie opracowania i wdrożenia strategii nowoczesnej organizacji obywatelskiej oraz opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju w 20 organizacjach obywatelskich w Polsce.

Oprócz opracowania modelu nowoczesnej organizacji obywatelskiej w ramach projektu powstaną materiały szkoleniowe w obszarach:

A. Planowanie strategiczne (misja, wizja, system wartości)

B. Plan działań strategicznych (SWOT, PEST, Cele strategiczne i szczegółowe)

C. Identyfikacja kluczowych interesariuszy i opracowanie nowoczesnych strategii komunikacyjnych

D. Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

E. Planowanie źródeł finansowania

F. Monitoring działań strategicznych

G. Kluczowe kompetencje cyfrowe (korzystanie z platform i aplikacji cyfrowych; korzystanie z internetowych platform rządowych, samorządowych itp,; nowoczesny marketing i promocja).

Dzięki przeprowadzeniu audytów jakościowych w 20 organizacjach obywatelskich możliwa będzie realizacja dla ich kadr szkoleń „szytych na miarę”, a dzięki temu opracowanie oraz wdrożenie strategii rozwoju. Organizacjom obywatelskim zapewnimy także indywidualne doradztwo, a wypracowane rezultaty zostaną upowszechnione w formie podcastów i transkrypcji.

Projekt skierowany jest do 60 przedstawicieli (członków zarządu, pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji obywatelskich z terenu całej Polski tj. 20 organizacji pozarządowych chcących wypracować strategię nowoczesnej organizacji obywatelskiej.

Inauguracją i rozpoczęciem działań wdrożeniowych będzie konferencja, podczas której zaprezentowany zostanie Model strategii nowoczesnej organizacji obywatelskiej, podstawowe elementy zestawów szkoleniowych oraz kolejne kroki wdrożeniowe. Konferencja przeprowadzona zostanie w trybie on-line.

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zainteresowania i umiejętności organizacji obywatelskich w zakresie opracowania i wdrażania strategii nowoczesnej organizacji obywatelskiej, co wpłynie na zwiększenie się liczby organizacji obywatelskich, które świadomie będą planowały strategiczne działania i plany działań również w przestrzeni on-line. Przełoży się to na istnienie silnych i prężnie działających organizacji obywatelskich w Polsce.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Dofinansowanie: 400 000,00 zł

Całkowita wartość: 400 000,00 zł

Czas realizacji projektu planowano od: 01.08.2022 - 31.08.2024, projekt był realizowany od 01.08.2022 - 31.12.2022.

Zgłoś się do udziału w projekcie

Pobierz:

540vu7