Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Projekt Ask4Job

Projekt: ASK4JOB

Czas realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2020

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach, które pragną je podwyższyć, by stać się bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy. Projekt umożliwi grupie docelowej sprawne zarządzanie technologią informatyczną w pracy, czasie wolnym oraz komunikacji. Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie obywatelstwa cyfrowego, rozumianego jako uczestnictwo w społeczeństwie z pełną świadomością cyfrową oraz włączenie cyfrowe, a zatem zwiększenie możliwości korzystania z zasobów cyfrowych.

Rynek pracy w Europie prężnie się rozwija. Powstają nowe miejsca pracy, nowe stanowiska, co oznacza również nowe kompetencje czy technologie. Obecnie już około 90% miejsc pracy wymaga podstawowego poziomu umiejętności cyfrowych niezależnie od sektora. Jednocześnie, aż jedna trzecia siły roboczej w Unii Europejskiej nie posiada wystarczających kwalifikacji w tym zakresie. Istnieje zatem rosnąca potrzeba sprostania problemowi niskich kompetencji cyfrowych w Europie.

Projekt przewiduje opracowanie zestawu narzędzi do oceny ścieżki edukacyjnej i cennych umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych, tak zwanego zestawu ASK4JOB. Zestaw skierowany będzie zarówno do publicznych, jak i prywatnych agencji pośrednictwa pracy oraz dostawców usług edukacyjnych dla dorosłych, którzy będą mieli możliwość włączenia zestawu do swoich programów nauczania.

W skład zestawu włączone zostaną 3 różne produkty, niezależne pod względem metodologicznym, ale jednocześnie ze sobą powiązane:

  • Ocena umiejętności w zakresie wymagań zawodowych (Skills Assessment for Job Requirements) - samodzielna ocena w trybie online, umożliwiająca ustalenie celów edukacyjnych i określenie możliwości szkolenia;
  • Potencjał A–MOOC (Capability Adult Massive Open Online Course) - opracowanie zróżnicowanego programu, mającego na celu poprawę umiejętności cyfrowych oraz promocję motywacji podnoszenia kwalifikacji przez całe życie;
  • Pozytywna Ewaluacja (Appreciative Validation) - proceduralna metodologia, która ma na celu wykazanie nowo nabytych kompetencji przez nisko wykwalifikowanych dorosłych.

Działanie zostanie skierowane do 200 osób, które skorzystają z powstałej na cele projektu ścieżki edukacyjnej, przez co przyczynią się do utworzenia stałych narzędzi przeciwdziałania powolnemu procesowi cyfryzacji społeczeństwa w wymiarze europejskim.

Dzięki międzynarodowemu charakterowi projektu partnerzy wykorzystają swoje doświadczenie w zakresie innowacyjnej dydaktyki i kompetencje w dziedzinie edukacji dorosłych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, w grupie 11 partnerów z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Grecji, Polski, Szwecji, Litwy, Bułgarii oraz Belgii w ramach Programu Erasmus+.

Strona projektu: https://www.ask4job.net/

Ostatnio

W Grecji odbyło się II spotkanie partnerstwa projektu "Ask for Job" w ramach Programu Erasmus+.

srp1m7