Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Punkt Zwrotny

Punkt Zwrotny to miejsce, w którym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego zaplecza rodzinnego) może uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w pracy nad poprawą własnej sytuacji.

Celem projektu jest wzrost umiejętności społecznych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia pracy przez uczestników.

W ramach działania oferujemy:

  • przeprowadzenie diagnozy pozwalającej na przygotowanie odpowiedniej oferty;
  • pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, w tym możliwość podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
  • pracę nad motywacją do aktywnego uczestnictwa w projekcie, omawianie bieżących problemów oraz pomoc w trudnych sytuacjach;
  • warsztaty psychoedukacyjne;
  • trening pracy;
  • reedukację i wsparcie w kontynuowaniu nauki.

Istotnym elementem wsparcia, które dedykujemy osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności jest uzyskanie tymczasowego zakwaterowania w hotelu pracowniczym (finansowane ze środków projektowych).

W ramach działania uczestnicy zostaną wyposażeni w bilety komunikacji miejskiej oraz także wsparcie w procesie usamodzielnienia, złożeniu wniosku o lokal socjalny i pokonywaniu wszelkich trudności stojących na drodze do prawidłowej integracji społecznej. Młodzi rodzice uzyskają pomoc w opiece nad dzieckiem.

Uczestnicy przychodzący do Punktu Zwrotnego będą mogli skorzystać z pomocy: pedagoga, pracownika socjalnego, psychologa i doradcy zawodowego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat przebywające na terenie województwa mazowieckiego, które są:

  • absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków);
  • wychowankami pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji);
  • matki przebywające w domach samotnej matki;
  • osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze (do roku od opuszczenia instytucji).

Dokumenty Rekrutacyjne

Działanie zostanie skierowane do 40 uczestników. Zakładamy, że w wyniku uzyskanego wsparcia 16 osób podejmie pracę, co najmniej 32 osoby podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe lub uzupełnią wykształcenie i 40 osób podniesie swoje umiejętności społeczne.

Projekt PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (która jest liderem projektu), Fundacją po DRUGIE oraz miastem stołecznym Warszawa.

Wartość projektu: 688 062,50zł
Wkład Funduszy Europejskich: 653 612,50zł
Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0013/15
Czas realizacji projektu: od: 01.09.2016 - 31.08.2018

PUNKT ZWROTNY:
ul. Smulikowskiego 4 (parter)
00-389 Warszawa
tel. 601 405 598
e-mail: pz@podrugie.pl

BIURO PROJEKTU:
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
ul. Trębacka 4 pok. 319
00-074 Warszawa
tel. 22 630-96-21
e-mail: instytut@kig.pl

Godziny otwarcia PZ:
Poniedziałek, czwartek: 09:00-14:00
Wtorek, środa, piątek 11:00-16:00

Pedagodzy:
ul. Smulikowskiego 4 (parter), Warszawa
Poniedziałek, czwartek: 09:00-14:00
Wtorek, środa, piątek 11:00-16:00
możliwość dopasowania spotkań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników
tel: 601 405 598

Doradca zawodowy:
ul. Trębacka 4 pokój 319, Warszawa godz. 8:00–16:00
możliwość dopasowania spotkań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników
tel: 509912353

ul. Niecała 2 pok. 121 (I piętro), Warszawa godz. 8:00–16:00
możliwość dopasowania spotkań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników
tel: 22-443-02-61

Psycholog:
ul. Smulikowskiego 4a/1
Czwartek: 11:00-16:00

Kontakt telefoniczny przez pedagogów PZ

8pp12w