Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

WORKQ. Qualification at work

Publikacja: Praktyczne zastosowanie modelu kształcenia i szkolenia zawodowego „WORKQ” dla technikum w klasie technik budownictwa.

Projekt: WORKQ. Qualification at work

Okres realizacji projektu: 1.09.2015 – 31.08.2017

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym przez partnerów z następujących państw: Holandia, Finlandia, Hiszpania, Polska.

Projekt stanowi odpowiedź na problem porzucania ścieżki edukacyjnej przez uczniów szkół zawodowych. Mało atrakcyjne programy nauczania oraz nieadekwatny język i niewłaściwe metody prowadzenia zajęć prowadzą do spadku motywacji uczniów, a w konsekwencji do opuszczenia szkoły. Celem projektu WORKQ jest wypracowanie nowych metod przekazywania wiedzy i modeli nauczania w szkołach zawodowych, również dla uczniów mających problemy w nauce.

Innym wyzwaniem, które podejmuje projekt, jest przekazywanie takich umiejętności i wiedzy, które są potrzebne na rynku pracy. Bliska współpraca z pracodawcami jest kluczowa dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji, która daje realne perspektywy zatrudnienia. W ramach projektu zostaną zrealizowane kursy zawodowe na asystenta szkolnego i asystenta opieki zdrowotnej. Kursy te zostały wybrane po konsultacjach z pracodawcami i będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów w miejscach pracy.

Trzecim obszarem działania partnerstwa w ramach projektu będzie rozwój zawodowy nauczycieli szkół zawodowych. Oni również tracą motywację do poszerzania swoich kwalifikacji, zwłaszcza przez odbywanie staży. W ramach projektu zaplanowano staże dostosowane do potrzeb i oczekiwań nauczycieli. Ich rozwój zawodowy wymaga również opracowania nowego podejścia pedagogicznego, które uwzględnia nauczanie oparte na pracy oraz gotowość do współpracy międzynarodowej.

Grupami docelowymi projektu są:

  • uczniowie, którzy poznają nowe ścieżki zdobywania kwalifikacji,
  • pracodawcy, którzy zdobędą wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników,
  • nauczyciele, którzy poznają nowe metody i modele przekazywania wiedzy i nauczania kwalifikacji,
  • instytucje kształcenia i urzędy pracy, które otrzymają nowe narzędzia przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu zawodowemu wśród młodych osób.

Rezultatami projektu będą:

  1. Modele kształcenia i szkolenia zawodowego opracowane przez partnerów w wybranych zawodach (np. asystent szkolny, asystent opieki zdrowotnej, mechanik samochodowy). Rozszerzenie modelu na kolejne zawody będzie możliwe po zakończeniu projektu;
  2. Egzaminy zawodowe zdane przez uczniów w ramach programów pilotażowych w Finlandii, Holandii, Hiszpanii i Polsce;
  3. Metody i praktyczne przykłady prowadzenia uczniów przez ścieżkę nauczania i wsparcie w realizacji nowego modelu zdobywania kwalifikacji w oparciu o pracę;
  4. Staże zrealizowane przez 3-4 nauczycieli w każdym kraju partnerskim;
  5. Wzmocnienie powiązań pomiędzy edukacją a karierą;
  6. Doskonalenie umiejętności współpracy międzynarodowej.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Nr umowy: 2015-1-FI01-KA202-009075.

Strona projektu: www.workq.eu

Ostatnio

W Grecji trwa II spotkanie partnerstwa projektu "Ask for Job" w ramach Programu Erasmus+.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach, które pragną je podwyższać, by stać się bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.

Więcej o projekcie

3528ra