Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

European Social Economy Network

Projekt: European Social Economy Network (Europejska Sieć Ekonomii Społecznej)

Europejski pakiet edukacyjny dla przedsiębiorstw społecznych. Podręcznik użytkownika i Sylabus @ESEN

Raport ESEN / Transnational Report on Successful Stories and Recommendations for Social Entrepreneurship Enhancement

Aneks do Raportu ESEN / Good practices of social enterprises - Annex I of Transnational

Newsletter 5

Newsletter 4

Newsletter 3

Newsletter 2

Newsletter

Ulotka

Czas realizacji projektu: 01.11.2019 – 30.04.2022

Zgodnie ze zdaniem Komisji Europejskiej przedsiębiorstwa społeczne w unikalny sposób łączą społeczny cel z duchem przedsiębiorczości i dobrem wspólnym. Przedsiębiorstwa te stały się preferowaną drogą do stawienia czoła wysokiemu bezrobociu w Europie, ponieważ to właśnie takie podmioty w pełni odpowiadają na ważne potrzeby społeczne. Deklaracja podjęta na zakończenie wydarzenia organizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (SBI) w Strasburgu w 2014 roku podkreśla znaczenie edukacji z zakresu ekonomii społecznej, zakładania nowych przedsiębiorstw społecznych, budowania pomiędzy nimi sieci relacji i wsparcia rozwoju tego sektora. Głównymi problemami, z którym borykają się przedsiębiorstwa społeczne są zawiłe ustawodawstwo, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, a przez to - utrudniony dostęp do rynku oraz brak odpowiedniego przeszkolenia i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami z różnych regionów/krajów. W oparciu o powyższe fakty celem projektu Europejska Sieć Ekonomii Społecznej (ESEN) jest stać się katalizatorem dla szybko rozwijającego się ruchu przedsiębiorstw społecznych w UE, zapewniając im zasoby potrzebne do odniesienia sukcesu, jednocześnie wspierając i rozwijając ideę przedsiębiorczości społecznej.

Cele projektu:

  • zbudowanie krajowych i lokalnych sieci przedsiębiorstw społecznych poprzez rozszerzenie i połączenie z istniejącymi dotychczas sieciami;
  • podniesienie świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej jako sposobu tworzenia nowych miejsc pracy o pozytywnym wpływie społecznym i stawiania czoła ubóstwu;
  • promowanie prężnie funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych;
  • dzielenie się wiedzą w celu wsparcia przedsiębiorców społecznych.

Grupę docelową projektu stanowią funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, spółki non-profit), osoby zainteresowane prowadzeniem działalności społecznej, facylitatorzy, naukowcy, konsultanci i decydenci z dziedziny przedsiębiorczości społecznej oraz organizacje gospodarcze szukające możliwości interakcji i współpracy na poziomie UE.

Główne działania, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu:

  1. Przygotowanie międzynarodowego raportu, zwierającego historie sukcesu funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych i rekomendacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości społecznej.
  2. Opracowanie programu szkoleniowego i sylabusa, które umożliwią wsparcie w rozwoju funkcjonujących już przedsiębiorstw społecznych oraz będą pomocne dla potencjalnych przyszłych przedsiębiorców społecznych, mających pomysł na nową działalność.
  3. Utworzenie platformy e-learningowej, podnoszącej wiedzę i doskonalącej kompetencje około 100 osób uczestniczących w przewidywanych w każdym kraju partnerskim szkoleniach pilotażowych.
  4. Stworzenie bazy wiedzy, która będzie swoistą siecią kontaktów dla przedsiębiorców społecznych, organizacji ekonomii społecznej, facylitatorów, aniołów biznesu, mentorów, trenerów, studentów i wszystkich zainteresowanych ekonomią społeczną.

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA202-065024

Projekt realizowany jest w grupie 6 partnerów z Polski, Grecji, Cypru, Włoch oraz Wielkiej Brytanii w ramach Programu Erasmus+.

www.esen.ios.edu.pl/pl

2wsrhv