Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Aktualności

30 listopada 2021 r.

W dniach 29-30 listopada 2021 r. odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Chcesz zgłosić się na szkolenie? Zadzwoń pod nr tel: 883-827-515

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


26 listopada 2021 r.

Wielka Gala programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2021

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Wielka Gala wręczenia nagród „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2021. Gala Finałowa programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” to stały punkt w kalendarzu przedsiębiorców, którzy w biznesie cenią sobie uczciwość i etykę. 26 listopada 2021 r. już po raz 24. przyznano certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play” – jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień biznesowych w Polsce. W obecności gości – nie tylko przedsiębiorców, ale też przedstawicieli władz, organizacji biznesowych i mediów, certyfikaty trafiły do 190 firm z całej Polski, które pozytywnie przeszły weryfikację w zakresie stosowania zasad etyki biznesu.

Organizatorem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG.

Lista Laureatów „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2021

Informacja prasowa 26.11.2021

Więcej informacji na stronie www.fairplay.pl


19 listopada 2021 r.

Szkolenie dla facylitatorów w ramach projektu Europejska Sieć Ekonomii Społecznej (ESEN)

W dniach 17-19 listopada w formie online odbyło się szkolenie dla facylitatorów, którzy już wkrótce będą zaangażowani w organizację specjalnych warsztatów pilotażowych w każdym kraju partnerskim.

Facylitatorzy zapoznali się ze wstępną strukturą e-platformy oraz przede wszystkim kolejnymi częściami e-learningu. Na podstawie ich doświadczeń z korzystania i obsługi platformy wprowadzone zostaną stosowne usprawnienia i już wkrótce platforma dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+ w międzynarodowym partnerstwie.


26 października 2021 r.

W dniach 25-26 października 2021 r. odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Najbliższa okazja do odbycia szkolenia to:

Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Kontakt tel: 883-827-515

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


21 października 2021 r.

"Przedsiębiorstwo społeczne ma moc przekształcania społeczności i budowania odporności na zagrożenia, takie jak Covid."

Prezentujemy trzeci numer newslettera na temat projektu European Social Economy Network (Europejska Sieć Ekonomii Społecznej), w którym opowiadamy o przyjętych narzędziach i metodach w celu realizacji inicjatywy i wypracowania Pakietu Edukacyjnego dla przedsiębiorstw społecznych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+ w międzynarodowym partnerstwie.

Pobierz Newsletter 3 projektu ESEN


16 września 2021 r.

W ramach testowania modelu edukacyjnego „Akademia wolontariatu” uczestnicy edukacji mają możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej w organizacji zajmującej się wolontariatem pracowniczym. Taka wizyta odbyła się 16 września w siedzibie Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi to organizacja z ponad 26 letnim doświadczeniem, która udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, bezdomnym, bezrobotnym oraz pokrzywdzonym dzieciom i młodzieży, aby stawały się w jak najwyższym stopniu samodzielne i niezależne.

O swoich doświadczeniach w pracy z wolontariuszami i organizacji działań charytatywnych opowiedziała Prezeska stowarzyszenia – Marta Perkowska oraz ekspert ds. komunikacji społecznej i współpracy CSR – Izabela Petrović.

W spotkaniu wzięła też udział Izabela Dyakowska - przedstawicielka Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego, która przedstawiła wyzwania i potencjał wolontariatu ze strony pracownika i pracodawcy, z którymi współpracuje przy organizacji wolontariatu pracowniczego od niemal dekady.

Dla beneficjentów projektu była to okazja, aby bliżej poznać ideę wolontariatu, a także spotkać się i zintegrować z pozostałymi uczestnikami i trenerami. Spotkanie zakończyła seria pytań i luźna dyskusja na poruszone podczas prelekcji tematy.

Testowanie modelu Akademia wolontariatu finansowane jest ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.


30 sierpnia 2021 r.

W dniach 30-31 sierpnia 2021 r. odbędzie się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

Wszystkich chętnych do udziału, zapraszamy do rejestracji w jednym z poniższych terminów:

Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Kontakt tel: 883-827-515

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


30 lipca 2021 r.

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (Fundacja) poszukuje DORADCY WALIDACYJNEGO do testowania modelu wsparcia w ramach „Akademii wolontariatu” nr WER19SZA0003, które odbywa się w ramach powierzonego grantu dofinansowanego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 20.01.2021 r.

Do obowiązków doradcy walidacyjnego będzie należało zapewnienie wsparcia Uczestniczkom/Uczestnikom projektu w przygotowaniu się do walidacji umiejętności podstawowych, nabytych w procesie wsparcia edukacyjnego w zakresach:

 • Tworzenie listu motywacyjnego i CV;
  • Korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych;
  • Korzystanie z serwisów i platform internetowych;
  • Korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów;
  • Planowanie budżetu programu wolontariatu;
  • Tworzenie tekstów na podstawie pozyskanych informacji;

podczas tworzenia Programu wolontariatu pracowniczego, a w szczególności:

 • Zapoznanie się z wnioskami wynikającymi z diagnozy Uczestniczek/Uczestników projektu i wyznaczenie końcowych efektów uczenia się dla każdej osoby, które będą podlegały weryfikacji (w obrębie danego poziomu PRK).
 • Informowanie Uczestniczek/Uczestników o procedurach weryfikacji i możliwych formach weryfikacji efektów uczenia się, prezentowanie i wyjaśnianie stosowanych metod walidacyjnych.
 • Pomoc w identyfikowaniu efektów uczenia się i informowanie o kryteriach ich weryfikacji.
 • Ustalenie z daną Uczestniczką/danym Uczestnikiem, na którym poziomie PRK chce skończyć szkolenie (minimum o 1 wyżej niż podczas diagnozy) i określenie, na którym poziomie PRK będzie odbywała się weryfikacja w każdym zestawie. 
 • Pomoc w gromadzeniu dowodów (wytworów własnych, finalnych wersji niektórych zadań) składanych do portfolio (jeśli dotyczy).
 • Zebranie i analiza dokumentów/dowodów będących podstawą do przeprowadzenia walidacji wszystkich Uczestniczek/Uczestników, którzy przeszli całą ścieżkę edukacyjną przewidzianą dla nich i podjęli decyzję o przystąpieniu do walidacji.
 • Dbanie o aktywne uczestnictwo w doradztwie wszystkich ustalonych z Fundacją Uczestniczek/Uczestników.
 • Bieżące informowanie Fundacji o wszystkich przypadkach nieobecności Uczestniczek/Uczestników w ustalonych spotkaniach, ich rezygnacjach z udziału w walidacji oraz o zgłaszanych przez nich problemach.
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji usługi (m.in. formularz przeprowadzenia spotkania, raportów oraz innych dokumentów niezbędnych przy realizacji tego zadania) oraz stałej współpracy z pracownikami projektu „Akademia wolontariatu”.
 • Przedstawianie godzinowego zestawienia zrealizowanych w danym miesiącu godzin na wzorze przekazanym przez Fundację.
 • Prowadzenie ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach projektu (łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie).

Inne istotne warunki współpracy:

 • Planowany termin zatrudnienia doradcy walidacyjnego w oparciu o umowę cywilno-prawną: od sierpnia 2021 r. do 28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia do 31.03.2022 r. w przypadku przedłużenia realizacji projektu, według uzgodnionego z Fundacją harmonogramu.
 • Fundacja zapewni doradcy walidacyjnemu szczegółowe instrukcje i informacje o procedurze walidacyjnej, o metodach i narzędziach stosowanych do oceny poszczególnych efektów uczenia się i poszczególnych umiejętności podstawowych.
 • Doradca walidacyjny zapewni wsparcie wg instrukcji przekazanych przez Fundację i z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Fundację:
  • 10 Uczestniczkom/Uczestnikom projektu – dorosłym osobom pracującym z terenu woj. mazowieckiego w trakcie indywidualnych spotkań/kontaktów;
  • w ramach maksymalnie 100 godzin pracy w okresie trwania umowy;
  • w indywidualnie ustalonych z Uczestniczkami/Uczestnikami miejscach (tj. w siedzibie Fundacji, w miejscu zamieszkania Uczestniczki/Uczestnika lub w innym miejscu na terenie  woj. mazowieckiego lub on-line) zaakceptowanych przez Fundację,
  • w indywidualnie ustalonych z Uczestniczkami/Uczestnikami terminach i godzinach (w tym w soboty i niedziele oraz poza standardowymi godzinami pracy), podczas indywidualnego spotkania bezpośredniego lub zdalnego (1 godzina zajęć = 60 minut).
 • Rozliczenie wynagrodzenia będzie odbywać się w oparciu o rzeczywistą liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu.
 • Fundacja oczekuje od doradcy walidacyjnego pełnej (bez zastrzeżeń) dyspozycyjności i mobilności wyrażającej się w wypełnianiu wspólnie przygotowanego harmonogramu spotkań/zajęć/kontaktów z Uczestniczkami/Uczestnikami projektu.
 • Koszty ewentualnych noclegów i dojazdów oraz wynajęcia sal na spotkania indywidualne zostaną pokryte przez Fundację.
 • Fundacja zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi, jak również zmiany liczby osób, którym doradca walidacyjny będzie zapewniał wsparcie i maksymalnej liczby godzin w zależności od przebiegu procesu rekrutacji Uczestniczek/Uczestników projektu i liczby osób, które wyrażą chęć przystąpienia do walidacji umiejętności.

Wymagane wykształcenie i doświadczenie:

 • Wykształcenie wyższe (magisterskie).
 • Doświadczenie w realizacji usług/prac w zakresie zgodnym z przedstawioną ofertą:
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu weryfikacji efektów uczenia się, ocenianiu postępów osób dorosłych w procesie edukacji;
  • wiedza nt. procesu walidacji, w tym stosowanych metod;
  • doświadczenie we wspieraniu rozwoju zawodowego i osobistego dorosłych osób pracujących.
 • Umiejętności komunikacyjne.
 • Przestrzeganie standardów etyki zawodowej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty w wersji elektronicznej:

 • zawierającej cenę brutto usługi za 1 godzinę (1 godz.=60 min.) – zał. nr 1 lub adekwatny zawierający te same wymagane informacje;
 • zawierającej wykaz doświadczenia we wskazanych wymaganiami zakresach oraz życiorys wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, uprawnień i referencje – załączniki nr 2-3 lub adekwatne zawierające te same wymagane informacje informacje (Fundacja zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i doświadczenia oraz w oryginały referencji lub prawo do wglądu do ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami przy zawieraniu umowy);
 • do 13.08.2021 r., do godz. 16.00 na adres: aszczesniak@kig.pl.

Dodatkowych  informacji udziela: Anna Szcześniak – Kierownik projektu
Tel. 509912351 email: aszczesniak@kig.pl


30 lipca 2021 r.

W wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności na wyłonienie trenera prowadzącego/opiekuna-doradcy do testowania modelu wsparcia w ramach „Akademii wolontariatu” nr WER19SZA0003, które odbywa się w ramach powierzonego grantu dofinansowanego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 20.01.2021 r., Fundacja wybrała ofertę złożoną przez p. Iwonę Mieszkowską.


29 lipca 2021 r.

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (Fundacja) poszukuje ASESORÓW WALIDACYJNYCH do testowania modelu wsparcia w ramach „Akademii wolontariatu” nr WER19SZA0003, które odbywa się w ramach powierzonego grantu dofinansowanego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 20.01.2021 r.

Do obowiązków asesorów walidacyjnych będzie należało przeprowadzenie walidacji umiejętności podstawowych i efektów uczenia się Uczestniczek/Uczestników projektu, nabytych w procesie wsparcia edukacyjnego w zakresach:

 • Tworzenie listu motywacyjnego i CV;
  • Korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych;
  • Korzystanie z serwisów i platform internetowych;
  • Korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów;
  • Planowanie budżetu programu wolontariatu;
  • Tworzenie tekstów na podstawie pozyskanych informacji;

podczas tworzenia Programu wolontariatu pracowniczego, a ponadto:

 • Zapoznanie się z wnioskami wynikającymi z diagnozy Uczestniczek/Uczestników projektu i wyznaczonymi przez doradcę walidacyjnego końcowymi efektami uczenia się dla każdej osoby, które będą podlegały weryfikacji (w obrębie danego poziomu PRK).
 • Zapoznanie się ze zgromadzonymi dowodami (opracowanymi dokumentami, finalnymi wersjami niektórych zadań) składanymi do portfolio przez Uczestniczki/Uczestników, którzy podjęli decyzję o przystąpieniu do walidacji.
 • Opracowanie indywidualnych informacji dla Uczestniczek/Uczestników nt. wyników walidacji.
 • Bieżące informowanie Fundacji o wszystkich przypadkach nieobecności Uczestniczek/Uczestników w ustalonych spotkaniach, ich rezygnacjach z udziału w walidacji oraz o zgłaszanych przez nich problemach.
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (m.in. formularz przeprowadzenia spotkania, raportów oraz innych dokumentów niezbędnych przy realizacji tego zadania) oraz stałej współpracy z pracownikami projektu „Akademia wolontariatu”.
 • Przedstawianie swojego godzinowego zestawienia zrealizowanych w danym miesiącu godzin na wzorze przekazanym przez Fundację.
 • Prowadzenie ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach projektu (łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie).

Inne istotne warunki współpracy:

 • Planowany termin zatrudnienia asesorów walidacyjnych w oparciu o umowę cywilno-prawną: od września 2021 r. do 28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia do 31.03.2022 r. w przypadku przedłużenia realizacji projektu, według uzgodnionego z Fundacją harmonogramu.
 • Fundacja zapewni asesorom walidacyjnym szczegółowe instrukcje i informacje o procedurze walidacyjnej, o metodach i narzędziach stosowanych do oceny poszczególnych efektów uczenia się i poszczególnych umiejętności podstawowych oraz narzędzia do walidacji efektów uczenia się i umiejętności podstawowych dla poszczególnych obszarów tematycznych, tj.:
  • Tworzenie listu motywacyjnego i CV;
  • Korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych;
  • Korzystanie z serwisów i platform internetowych;
  • Korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów;
  • Planowanie budżetu programu wolontariatu;
  • Tworzenie tekstów na podstawie pozyskanych informacji.
 • Asesorzy walidacyjni będą przeprowadzać weryfikację umiejętności podstawowych i efektów uczenia się:  Uczestniczek/Uczestników projektu wg instrukcji przekazanych przez Fundację i z wykorzystaniem narzędzi przekazanych przez Fundację:
  • w zespołach 2-osobowych, w obszarach zgodnych ze swoimi kompetencjami,
  • 8 Uczestniczek/Uczestników projektu – dorosłych osób pracujących z terenu woj. mazowieckiego w trakcie spotkań indywidualnych;
  • w indywidualnie ustalonych z Uczestniczkami/Uczestnikami miejscach (tj. w siedzibie Fundacji, w miejscu zamieszkania Uczestniczki/Uczestnika lub w innym miejscu na terenie  woj. mazowieckiego) i zaakceptowanych przez Fundację,
  • w indywidualnie ustalonych z Uczestniczkami/Uczestnikami terminach i godzinach (w tym w soboty i niedziele oraz poza standardowymi godzinami pracy), podczas spotkania indywidualnego, które będzie trwało ok. 2 godz. (1 godzina = 60 minut).
 • Rozliczenie wynagrodzenia będzie odbywać się w oparciu o rzeczywistą liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu.
 • Fundacja oczekuje od asesorów walidacyjnych pełnej (bez zastrzeżeń) dyspozycyjności i mobilności wyrażającej się w wypełnianiu wspólnie przygotowanego harmonogramu spotkań z Uczestniczkami/Uczestnikami projektu.
 • Koszty ewentualnych noclegów i dojazdów oraz wynajęcia sal na spotkania indywidualne zostaną pokryte przez Fundację.
 • Fundacja zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji prac, jak również zmiany liczby osób, które wezmą udział w spotkaniach walidacyjnych, w zależności od przebiegu procesu rekrutacji Uczestniczek/Uczestników projektu i liczby osób, które wyrażą chęć przystąpienia do walidacji umiejętności.

Wymagane wykształcenie i doświadczenie:

 • Wykształcenie wyższe (magisterskie).
 • Doświadczenie w realizacji usług/prac w zakresie zgodnym z przedstawioną ofertą:
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie dydaktyczne oraz doświadczenie w przeprowadzaniu weryfikacji efektów uczenia się, ocenianiu postępów osób dorosłych w procesie edukacji;
  • wiedza nt. procesu walidacji, w tym stosowanych metod;
  • doświadczenie we wspieraniu rozwoju zawodowego i osobistego dorosłych osób pracujących.
 • Kompetencje w co najmniej jednym z sześciu obszarów:
  • Tworzenie listu motywacyjnego i CV,
  • Korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych,
  • Korzystanie z serwisów i platform internetowych,
  • Korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów,
  • Planowanie budżetu programu wolontariatu,
  • Tworzenie tekstów na podstawie pozyskanych informacji.

poparte co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym.

 • Umiejętności komunikacyjne.
 • Przestrzeganie standardów etyki zawodowej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty w wersji elektronicznej:

 • zawierającej cenę brutto usługi za 1 godzinę (1 godz.=60 min.) – zał. nr 1 lub adekwatny zawierający te same wymagane informacje;
 • zawierającej wykaz doświadczenia we wskazanych wymaganiami zakresach oraz życiorys wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych – załączniki nr 2-3 lub adekwatne zawierające te same wymagane informacje (Fundacja zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i doświadczenia oraz w oryginały referencji lub prawo do wglądu do ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami przy zawieraniu umowy);
 • do 13.08.2021 r., do godz. 16.00 na adres: aszczesniak@kig.pl.

Dodatkowych  informacji udziela: Anna Szcześniak – Kierownik projektu
Tel. 509912351 email: aszczesniak@kig.pl


19 lipca 2021 r.

Zapraszamy do składania ofert. Poszukujemy TRENERA PROWADZĄCEGO/OPIEKUNA-DORADCĘ do testowania modelu wsparcia w ramach „Akademii wolontariatu”

Przedmiotem zamówienia jest osobiste zapewnienie wsparcia edukacyjnego, opieki i doradztwa 8 dorosłym osobom pracującym z terenu woj. mazowieckiego:

 1. Osobiste zapewnienie wsparcia edukacyjnego, czyli przeprowadzenie szkolenia z zakresu:
  • program wolontariatu pracowniczego;
  • tworzenie listu motywacyjnego i CV;
  • planowanie budżetu programu wolontariatu;
  • tworzenie tekstów na podstawie pozyskanych informacji;

  w ramach szkolenia dla zakwalifikowanych Uczestniczek/Uczestników, realizowanego w innowacyjnej formule spotkań indywidualnych (bezpośrednich w ustalonym miejscu) i/lub zdalnych, w wymiarze około 3 godzin zajęć podczas jednego spotkania, średnio około 20 godzin zajęć dla jednej osoby na terenie woj. mazowieckiego. Zakres tematyczny szkolenia będzie między innymi obejmować następujące tematy: wolontariat pracowniczy, pokierowanie opracowaniem Programu wolontariatu pracowniczego, CV - twoja wizytówka zawodowa i kompetencyjna, zasady pisania życiorysu, jak wzbogacić swoje CV, często popełniane błędy, rodzaje życiorysów, list motywacyjny kalkulacja budżetu programu wolontariatu i indywidualnych projektów, planowanie źródeł finansowania prac, źródła informacji użytkowych; przetwarzanie pozyskanych informacji, tworzenie informacji. Szczegółowa tematyka uzależniona będzie od wyników diagnozy indywidualnej osób zakwalifikowanych do wsparcia edukacyjnego i zapotrzebowania zgłaszanego przez Uczestniczki/Uczestników projektu.

 2. Osobiste zapewnienie opieki i doradztwa Uczestniczkom/Uczestnikom korzystającym ze wsparcia edukacyjnego innych trenerek/trenerów w ramach indywidualnej motywacji do udziału w projekcie, średnio 5 godzin wsparcia dla jednej osoby podczas spotkań indywidualnych (bezpośrednich w ustalonym miejscu) i/lub zdalnych. Zakres wsparcia będzie między innymi obejmować: utrzymywanie stałego kontaktu z Uczestniczką/Uczestnikiem, monitorowanie (telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem komunikatorów, np. WhatsApp lub Messenger czy Internetu i w trakcie spotkań bezpośrednich) stopnia zmotywowania Uczestniczki/Uczestnika w pracach nad zadaniem głównym, którym jest opracowanie Programu wolontariatu pracowniczego, gotowość do pomocy w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej, ocena zrealizowanych działań poprzez badanie opinii swojego podopiecznego/swojej podopiecznej i przyjmowanie sugestii co do ewentualnych zmian, systematyczne przekazywanie podopiecznym informacji zwrotnej o postępach, doradztwo i pomoc w zidentyfikowaniu innych (pozaprojektowych) możliwości podnoszenia ich umiejętności czy kwalifikacji, aby zwiększać szanse podopiecznych na rynku pracy i podnosić jakość życia. Szczegółowa tematyka wsparcia uzależniona będzie od wyników diagnozy indywidualnej osób zakwalifikowanych do wsparcia edukacyjnego i zapotrzebowania zgłaszanego przez Uczestniczki/Uczestników projektu.

  Wsparcie edukacyjne i opieka-doradztwo będą realizowane z Uczestniczkami/Uczestnikami w indywidualnie ustalonych lokalizacjach (w tym w miejscu zamieszkania Uczestniczki/Uczestnika), terminach i godzinach (w tym w soboty i niedziele oraz poza standardowymi godzinami pracy), średnio po 3 godziny zajęć szkoleniowych podczas indywidualnego spotkania (1 godzina zajęć = 60 minut), średnio 20 godzin miesięcznie. Rozliczenie wynagrodzenia będzie odbywać się w oparciu o rzeczywistą liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu.

  Planowany termin realizacji usługi od sierpnia 2021 r. do 28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia do 31 marca 2022 r. w przypadku przedłużenia realizacji projektu, według uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramem realizacji usługi.

Szczegóły:


19 lipca 2021 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" (Fundacja) poszukuje ASESORÓW WALIDACYJNYCH do testowania modelu wsparcia w ramach „Akademii wolontariatu” nr WER19SZA0003, które odbywa się w ramach powierzonego grantu dofinansowanego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 20.01.2021 r.

Do obowiązków asesorów walidacyjnych będzie należało przeprowadzenie walidacji umiejętności podstawowych i efektów uczenia się Uczestniczek/Uczestników projektu, nabytych w procesie wsparcia edukacyjnego w zakresach:

 • Tworzenie listu motywacyjnego i CV;
  • Korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych;
  • Korzystanie z serwisów i platform internetowych;
  • Korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów;
  • Planowanie budżetu programu wolontariatu;
  • Tworzenie tekstów na podstawie pozyskanych informacji;

podczas tworzenia Programu wolontariatu pracowniczego, a ponadto:

 • Zapoznanie się z wnioskami wynikającymi z diagnozy Uczestniczek/Uczestników projektu i wyznaczonymi przez doradcę walidacyjnego końcowymi efektami uczenia się dla każdej osoby, które będą podlegały weryfikacji (w obrębie danego poziomu PRK).
 • Zapoznanie się ze zgromadzonymi dowodami (opracowanymi dokumentami, finalnymi wersjami niektórych zadań) składanymi do portfolio przez Uczestniczki/Uczestników, którzy podjęli decyzję o przystąpieniu do walidacji.
 • Opracowanie indywidualnych informacji dla Uczestniczek/Uczestników nt. wyników walidacji.
 • Bieżące informowanie Fundacji o wszystkich przypadkach nieobecności Uczestniczek/Uczestników w ustalonych spotkaniach, ich rezygnacjach z udziału w walidacji oraz o zgłaszanych przez nich problemach.
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (m.in. formularz przeprowadzenia spotkania, raportów oraz innych dokumentów niezbędnych przy realizacji tego zadania) oraz stałej współpracy z pracownikami projektu „Akademia wolontariatu”.
 • Przedstawianie swojego godzinowego zestawienia zrealizowanych w danym miesiącu godzin na wzorze przekazanym przez Fundację.
 • Prowadzenie ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach projektu (łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie).

Inne istotne warunki współpracy:

 • Planowany termin zatrudnienia asesorów walidacyjnych w oparciu o umowę cywilno-prawną: od września 2021 r. do 28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia do 31.03.2022 r. w przypadku przedłużenia realizacji projektu, według uzgodnionego z Fundacją harmonogramu.
 • Fundacja zapewni asesorom walidacyjnym szczegółowe instrukcje i informacje o procedurze walidacyjnej, o metodach i narzędziach stosowanych do oceny poszczególnych efektów uczenia się i poszczególnych umiejętności podstawowych oraz narzędzia do walidacji efektów uczenia się i umiejętności podstawowych dla poszczególnych obszarów tematycznych, tj.:
  • Tworzenie listu motywacyjnego i CV;
  • Korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych;
  • Korzystanie z serwisów i platform internetowych;
  • Korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów;
  • Planowanie budżetu programu wolontariatu;
  • Tworzenie tekstów na podstawie pozyskanych informacji.
 • Asesorzy walidacyjni będą przeprowadzać weryfikację umiejętności podstawowych i efektów uczenia się: Uczestniczek/Uczestników projektu wg instrukcji przekazanych przez Fundację i z wykorzystaniem narzędzi przekazanych przez Fundację:
  • w zespołach 2-osobowych, w obszarach zgodnych ze swoimi kompetencjami,
  • 8 Uczestniczek/Uczestników projektu – dorosłych osób pracujących z terenu woj. mazowieckiego w trakcie spotkań indywidualnych;
  • w indywidualnie ustalonych z Uczestniczkami/Uczestnikami miejscach (tj. w siedzibie Fundacji, w miejscu zamieszkania Uczestniczki/Uczestnika lub w innym miejscu na terenie woj. mazowieckiego) i zaakceptowanych przez Fundację,
  • w indywidualnie ustalonych z Uczestniczkami/Uczestnikami terminach i godzinach (w tym w soboty i niedziele oraz poza standardowymi godzinami pracy), podczas spotkania indywidualnego, które będzie trwało ok. 2 godz. (1 godzina = 60 minut).
 • Rozliczenie wynagrodzenia będzie odbywać się w oparciu o rzeczywistą liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu.
 • Fundacja oczekuje od asesorów walidacyjnych pełnej (bez zastrzeżeń) dyspozycyjności i mobilności wyrażającej się w wypełnianiu wspólnie przygotowanego harmonogramu spotkań z Uczestniczkami/Uczestnikami projektu.
 • Koszty ewentualnych noclegów i dojazdów oraz wynajęcia sal na spotkania indywidualne zostaną pokryte przez Fundację.
 • Fundacja zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji prac, jak również zmiany liczby osób, które wezmą udział w spotkaniach walidacyjnych, w zależności od przebiegu procesu rekrutacji Uczestniczek/Uczestników projektu i liczby osób, które wyrażą chęć przystąpienia do walidacji umiejętności.

Wymagane wykształcenie i doświadczenie:

 • Wykształcenie wyższe (magisterskie).
 • Doświadczenie w realizacji usług/prac w zakresie zgodnym z przedstawioną ofertą:
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu weryfikacji efektów uczenia się, ocenianiu postępów osób dorosłych w procesie edukacji w okresie ostatnich 5 lat;
  • wiedza nt. procesu walidacji, w tym stosowanych metod;
  • doświadczenie we wspieraniu rozwoju zawodowego i osobistego dorosłych osób pracujących w okresie ostatnich 5 lat.
 • Kompetencje w co najmniej jednym z sześciu obszarów:
  • Tworzenie listu motywacyjnego i CV,
  • Korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych,
  • Korzystanie z serwisów i platform internetowych,
  • Korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów,
  • Planowanie budżetu programu wolontariatu,
  • Tworzenie tekstów na podstawie pozyskanych informacji.

poparte co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich 5 lat.

 • Umiejętności komunikacyjne.
 • Przestrzeganie standardów etyki zawodowej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty w wersji elektronicznej:

 • zawierającej cenę brutto usługi za 1 godzinę (1 godz.=60 min.) - zał. nr 1 lub adekwatny zawierający te same wymagane informacje;
 • zawierającej wykaz doświadczenia we wskazanych wymaganiami zakresach oraz życiorys wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, uprawnień i referencje - załączniki nr 2-3 lub adekwatne zawierające te same wymagane informacje (Fundacja zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów lub przekazania ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami przy zawieraniu umowy);
 • do 27.07.2021 r., do godz. 16.00 na adres: aszczesniak@kig.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Anna Szcześniak - Kierownik projektu
Tel. 509912351 email: aszczesniak@kig.pl

Załączniki do pobrania


19 lipca 2021 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" (Fundacja) poszukuje DORADCY WALIDACYJNEGO do testowania modelu wsparcia w ramach „Akademii wolontariatu” nr WER19SZA0003, które odbywa się w ramach powierzonego grantu dofinansowanego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 20.01.2021 r.

Do obowiązków doradcy walidacyjnego będzie należało zapewnienie wsparcia Uczestniczkom/Uczestnikom projektu w przygotowaniu się do walidacji umiejętności podstawowych, nabytych w procesie wsparcia edukacyjnego w zakresach:

 • Tworzenie listu motywacyjnego i CV;
  • Korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych;
  • Korzystanie z serwisów i platform internetowych;
  • Korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów;
  • Planowanie budżetu programu wolontariatu;
  • Tworzenie tekstów na podstawie pozyskanych informacji;

podczas tworzenia Programu wolontariatu pracowniczego, a w szczególności:

 • Zapoznanie się z wnioskami wynikającymi z diagnozy Uczestniczek/Uczestników projektu i wyznaczenie końcowych efektów uczenia się dla każdej osoby, które będą podlegały weryfikacji (w obrębie danego poziomu PRK).
 • Informowanie Uczestniczek/Uczestników o procedurach weryfikacji i możliwych formach weryfikacji efektów uczenia się, prezentowanie i wyjaśnianie stosowanych metod walidacyjnych.
 • Pomoc w identyfikowaniu efektów uczenia się i informowanie o kryteriach ich weryfikacji.
 • Ustalenie z daną Uczestniczką/danym Uczestnikiem, na którym poziomie PRK chce skończyć szkolenie (minimum o 1 wyżej niż podczas diagnozy) i określenie, na którym poziomie PRK będzie odbywała się weryfikacja w każdym zestawie.
 • Pomoc w gromadzeniu dowodów (wytworów własnych, finalnych wersji niektórych zadań) składanych do portfolio (jeśli dotyczy).
 • Zebranie i analiza dokumentów/dowodów będących podstawą do przeprowadzenia walidacji wszystkich Uczestniczek/Uczestników, którzy przeszli całą ścieżkę edukacyjną przewidzianą dla nich i podjęli decyzję o przystąpieniu do walidacji.
 • Dbanie o aktywne uczestnictwo w doradztwie wszystkich ustalonych z Fundacją Uczestniczek/Uczestników.
 • Bieżące informowanie Fundacji o wszystkich przypadkach nieobecności Uczestniczek/Uczestników w ustalonych spotkaniach, ich rezygnacjach z udziału w walidacji oraz o zgłaszanych przez nich problemach.
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji usługi (m.in. formularz przeprowadzenia spotkania, raportów oraz innych dokumentów niezbędnych przy realizacji tego zadania) oraz stałej współpracy z pracownikami projektu „Akademia wolontariatu”.
 • Przedstawianie godzinowego zestawienia zrealizowanych w danym miesiącu godzin na wzorze przekazanym przez Fundację.
 • Prowadzenie ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach projektu (łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie).

Inne istotne warunki współpracy:

 • Planowany termin zatrudnienia doradcy walidacyjnego w oparciu o umowę cywilno-prawną: od sierpnia 2021 r. do 28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia do 31.03.2022 r. w przypadku przedłużenia realizacji projektu, według uzgodnionego z Fundacją harmonogramu.
 • Fundacja zapewni doradcy walidacyjnemu szczegółowe instrukcje i informacje o procedurze walidacyjnej, o metodach i narzędziach stosowanych do oceny poszczególnych efektów uczenia się i poszczególnych umiejętności podstawowych.
 • Doradca walidacyjny zapewni wsparcie wg instrukcji przekazanych przez Fundację i z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Fundację:
  • 10 Uczestniczkom/Uczestnikom projektu – dorosłym osobom pracującym z terenu woj. mazowieckiego w trakcie indywidualnych spotkań/kontaktów;
  • w ramach maksymalnie 100 godzin pracy w okresie trwania umowy;
  • w indywidualnie ustalonych z Uczestniczkami/Uczestnikami miejscach (tj. w siedzibie Fundacji, w miejscu zamieszkania Uczestniczki/Uczestnika lub w innym miejscu na terenie woj. mazowieckiego lub on-line) zaakceptowanych przez Fundację,
  • w indywidualnie ustalonych z Uczestniczkami/Uczestnikami terminach i godzinach (w tym w soboty i niedziele oraz poza standardowymi godzinami pracy), podczas indywidualnego spotkania bezpośredniego lub zdalnego (1 godzina zajęć = 60 minut).
 • Rozliczenie wynagrodzenia będzie odbywać się w oparciu o rzeczywistą liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu.
 • Fundacja oczekuje od doradcy walidacyjnego pełnej (bez zastrzeżeń) dyspozycyjności i mobilności wyrażającej się w wypełnianiu wspólnie przygotowanego harmonogramu spotkań/zajęć/kontaktów z Uczestniczkami/Uczestnikami projektu.
 • Koszty ewentualnych noclegów i dojazdów oraz wynajęcia sal na spotkania indywidualne zostaną pokryte przez Fundację.
 • Fundacja zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi, jak również zmiany liczby osób, którym doradca walidacyjny będzie zapewniał wsparcie i maksymalnej liczby godzin w zależności od przebiegu procesu rekrutacji Uczestniczek/Uczestników projektu i liczby osób, które wyrażą chęć przystąpienia do walidacji umiejętności.

Wymagane wykształcenie i doświadczenie:

 • Wykształcenie wyższe (magisterskie).
 • Doświadczenie w realizacji usług/prac w zakresie zgodnym z przedstawioną ofertą:
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu weryfikacji efektów uczenia się, ocenianiu postępów osób dorosłych w procesie edukacji w okresie ostatnich 5 lat;
  • wiedza nt. procesu walidacji, w tym stosowanych metod;
  • doświadczenie we wspieraniu rozwoju zawodowego i osobistego dorosłych osób pracujących w okresie ostatnich 5 lat.
 • Umiejętności komunikacyjne.
 • Przestrzeganie standardów etyki zawodowej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty w wersji elektronicznej:

 • zawierającej cenę brutto usługi za 1 godzinę (1 godz.=60 min.) - zał. nr 1 lub adekwatny zawierający te same wymagane informacje;
 • zawierającej wykaz doświadczenia we wskazanych wymaganiami zakresach oraz życiorys wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, uprawnień i referencje - załączniki nr 2-3 lub adekwatne zawierające te same wymagane informacje (Fundacja zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów lub przekazania ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami przy zawieraniu umowy);
 • do 27.07.2021 r., do godz. 16.00 na adres: aszczesniak@kig.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Anna Szcześniak - Kierownik projektu
Tel. 509912351 email: aszczesniak@kig.pl

Załączniki do pobrania


22 czerwca 2021 r.

W dniach 21-22 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

Wszystkich chętnych do udziału, którzy jeszcze nie uczestniczyli w naszym szkoleniu zapraszamy do rejestracji w jednym z poniższych terminów:

Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Kontakt tel: 883-827-515

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


25 maja 2021 r.

W dniach 24-25 maja 2021 r. odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Zapraszamy na kolejny termin:

Kontakt tel: 883-827-515

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


27 kwietnia 2021 r.

W dniach 26-27 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

Serdecznie dziękujemy za bardzo duże zainteresowanie naszym szkoleniem i aktywny udział wszystkich uczestników.

Wszystkich, którym jeszcze nie udało się zarejestrować na nasze szkolenie zapraszamy na spotkanie online w maju lub czerwcu.

Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Kontakt tel: 883-827-515

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


26 kwietnia 2021 r.

Konferencja końcowa międzynarodowego projektu Baltic Heritage Routes.

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area (Bałtyckie Trasy Przyrodnicze i Kulturowe. Rozwój Infrastruktury dla Turystyki Zrównoważonej w Regionie Południowego Bałtyku).

Spotkanie odbędzie się w formie online w języku angielskim 26 kwietnia o godz. 10:00 na platformie Microsoft Teams. W trakcie wideokonferencji zostaną przedstawione efekty projektu, jakie udało się wspólnie wypracować wszystkim partnerom biorącym udział w projekcie przez 3 lata jego realizacji. Podczas spotkania przedsiębiorcy z branży turystycznej opowiedzą o sposobach na ożywienie działalności sektora po pandemii. Zostaną także ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego na najpiękniejsze zdjęcie znad Bałtyku.

Konferencja i projekt są realizowane w ramach programu Interreg South Baltic, z którego są częściowo finansowane, a także ze źródeł Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Program konferencji

Zarejestruj się i weź udział w konferencji

Udział jest bezpłatny!


23 marca 2021 r.

W dniach 22-23 marca 2021 r. odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejny termin:

Kontakt tel: 883-827-515

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


26 lutego 2021 r.

Zapraszamy do udziału w testowaniu modelu „Akademia wolontariatu”!

Chcesz przełamać codzienną rutynę i nauczyć się czegoś nowego? „Akademia wolontariatu” to doskonała propozycja dla tych, którzy szukają zmiany, możliwości rozwoju i nowych wyzwań.

Weź udział w indywidualnym kursie, a pomożemy Ci podnieść swoje umiejętności z zakresu obsługi komputera, kalkulacji matematycznych i tworzenia tekstów, które z wykorzystasz nie tylko w pracy, ale też w codziennym życiu.

Stawiamy na praktykę - nowe umiejętności zdobędziesz tworząc program wolontariatu pracowniczego dla firmy, w której pracujesz. To świetna okazja, aby zadbać o swój rozwój, jednocześnie robiąc coś dobrego dla innych.

Nie musisz martwić się, czy uda Ci się pogodzić udział w kursie z obowiązkami zawodowymi i prywatnymi. Zakres i tempo kursu dostosujemy do Twoich oczekiwań i czasu, jakim dysponujesz.

Zapewniamy:

 • 40 godzin kursu w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie,
 • zwrot kosztów transportu lub dojazd do Twojej miejscowości;
 • opiekę nad dziećmi i innymi osobami zależnymi na czas spotkań.

O Twój rozwój zadba indywidualny trener, który dobierze program kursu do Twoich potrzeb i doradca, który upewni się, że będziesz zadowolony z efektów nauki.

Więcej informacji o udziale znajdziesz tutaj

Masz pytania? Zadzwoń pod numer (22) 630 98 01!

Model wsparcia „Akademia wolontariatu” testowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach PO WER, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


23 lutego 2021 r.

W dniach 22-23 lutego 2021 r. odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejny termin:

Kontakt tel: 883-827-515

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


15 lutego 2021 r.

2 nr newslettera projektu ESEN!

Przedstawiamy kolejny numer newslettera projektu Europejska Sieć Ekonomii Społecznej (ESEN). W bieżącym wydaniu omawiamy stworzony w ramach partnerstwa Międzynarodowy raport na temat dobrych praktyk oraz rekomendacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości społecznej, zdradzamy metodologię opracowywania Europejskiego programu szkoleniowego @ESEN oraz zapowiadamy powstanie Europejskiego pakietu edukacyjnego dla przedsiębiorstw społecznych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+.

Przeczytaj newsletter

Więcej o projekcie


4 lutego 2021 r.

Przypominamy, że w ramach projektu Baltic Heritage Routes świadczymy usługi bezpłatnego doradztwa i wsparcia przy tworzeniu nowych ofert dla przedsiębiorców z branży turystycznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą opracowaną wspólnie z Hotele i Turystyka Michał Faligowski z myślą o grupach w wieku 10-15 lat.

Serdecznie polecamy!

Pobierz: Oferta turystyczna: Pomorze Zachodnie – Nowe wyzwania, nowe umiejętności


1 lutego 2021 r.

Rozpoczynamy realizację projektu pt. - “Akademia wolontariatu”. To innowacyjny projekt edukacyjny, skierowany do osób pracujących 25+ z woj. mazowieckiego, które chcą podnieść swoje umiejętności podstawowe w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego oraz umiejętności cyfrowych, a także rozwinąć kompetencje społeczne. Udział w projekcie pozwoli jego uczestnikom zdobyć przydatną, praktyczną wiedzę, którą będą mogły wykorzystać zarówno w codziennym życiu, jak i w rozwoju zawodowym.

Celem projektu jest przetestowanie nowego modelu edukacyjnego poprzez diagnozę umiejętności i potrzeb uczestników, zapewnienie im wsparcia edukacyjnego, doradztwa i walidację ich postępów. Uczestniczki i uczestnicy projektu będą rozwijać umiejętności m.in. w praktyce, dzięki czemu zdobędą nowe doświadczenia, a ich nauka będzie efektywniejsza.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie testuje model wsparcia w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach PO WER, współfinansowanego przez UE ze środków EFS.


26 stycznia 2021 r.

W dniach 25-26 stycznia 2021 r. odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na inny termin:

Kontakt tel: 883-827-515

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


13 stycznia 2021 r.

W dniach 11-13 stycznia 2021 odbyło się ostatnie, bezpłatne, 3-dniowe szkolenie online pt: Twój głos się liczy! Spraw aby usłyszeli go inni. Szkolenia były realizowane w ramach projektu „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”.

Celem projektu było dostarczenie przedstawicielom Izb oraz NGO wiedzy w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnienie ich kompetencji i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Każde szkolenie obejmowało 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

Projekt realizowany były partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisywania się na nasze pozostałe szkolenia - realizowane w ramach „Efektywne NGO 2”.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


oi4k7u